Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2014

morethinklesstalk

August 07 2014

morethinklesstalk

August 04 2014

morethinklesstalk
morethinklesstalk

August 01 2014

morethinklesstalk

July 29 2014

morethinklesstalk
Reposted fromSylvka Sylvka

July 06 2014

morethinklesstalk
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viainpassing inpassing

June 19 2014

morethinklesstalk
Reposted fromswojszlak swojszlak viaparradisee parradisee

June 13 2014

morethinklesstalk

June 09 2014

morethinklesstalk

June 03 2014

morethinklesstalk

March 16 2014

morethinklesstalk
Reposted fromIriss Iriss viadancingwithaghost dancingwithaghost

March 14 2014

morethinklesstalk
Reposted bysprajttKuishi

February 28 2014

morethinklesstalk
Reposted bylovesmile lovesmile

February 24 2014

morethinklesstalk
Reposted frominpassing inpassing

February 18 2014

morethinklesstalk

February 14 2014

morethinklesstalk
Nie ma kar ani nagród, są jedynie konsekwencje.     
— Karin Alvtegen
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave

February 06 2014

morethinklesstalk
Nie jesteśmy wcale wspaniałym pokoleniem. Jesteśmy bandą przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów
Zamiast przeżywać cokolwiek, myślimy tylko jak o tym przeżyciu poinformować resztę.

— Żulczyk ♥
Reposted fromklopokot klopokot viawerterowska werterowska

February 05 2014

morethinklesstalk
Zawsze mówiłem, że dla każdego człowieka istnieje zbiór słów, zdanie, które może go zniszczyć.
— Philip K. Dick, Valis
Reposted fromyoursway yoursway viaover-land over-land

February 01 2014

morethinklesstalk
"Zaw­sze trze­ba po­dej­mo­wać ry­zyko. Tyl­ko wte­dy uda nam się pojąć, jak wiel­kim cu­dem jest życie, gdy będziemy go­towi przyjąć nies­podzian­ki, ja­kie niesie nam los."

— Paulo Coelho
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl